1020325-30-7

Pyridine, 2-[3-(chloromethyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)-

1020325-30-7

编号ABP010917 化学名称Pyridine, 2-[3-(chloromethyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)- 英文名称 Pyridine, 2-[3-(chloromethyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)- 分子式C13H9ClF3NO 分子量287.665

化学名称 : Pyridine, 2-[3-(chloromethyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)-

CAS : 1020325-30-7

英文名称: Pyridine, 2-[3-(chloromethyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)-

英文同义词:

询价